سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه امام حسین(ع) 
سرپرست دفتر ترجمه 
1365/07/01 
1366/07/01 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
مترجم مقالات 
 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
دفتر تبلیغات (مجله نقد و نظر) 
مترجم مقالات 
 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
مجله حکومت اسلامى 
مترجم 
 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
ترجمه مقالات و ویراستار 
1371/07/01 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات (مجله نقد و نظر) 
ترجمه مقالات، ویراستاری 
1377/07/01 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
مجله حکومت اسلامی 
مترجم مقالات 
1377/07/01 
 
علمی، پژوهشی 
تدریس 
موسسه امام خمینی(ره)  
مدرس 
1371/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
دستور زبان پیشرفته انگلیسی 
تدریس 
دانشگاه امام حسین(ع) 
مدرس 
1365/07/01 
1366/07/01 
-- 
تدریس 
دانشكده شهيد محلاتى 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
بنیاد باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
1368/07/03 
 
-- 
تدریس 
دانشکده شهید محلاتی 
مدرس 
1368/07/03 
1371/07/01 
---