تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1365 
زبان و ادبیات انگلیسی 
دانشگاه اصفهان 
 
سطح 4